Om foreningen

Historia


Det började på en servett i Dalby! för att nu travestera en annons i SdS. För det var på Dalby Gästgivargård våren 1985 som idén till bildandet av en släktforskarförening i Göinge kom upp. Själva bildande skedde dock tisdagen den 17 september 1985 då ett 20-tal intresserade släktforskare samlades på biblioteket i Hässleholm för att bilda Göinge Släkt- och Hembygdsforskarförening.


Föreningens förste ordförande, Lars Lundberg, berättade om Göingebygden som han ansåg lite speciell, en gränsbygd med dramatisk historia. Vid föreningsbildande medverkade också Vigo Edvardsson, Broby, känd hembygdsforskare och Snapphanekännare.


  Målsättning


 • ordna sammankomster och anbytarträffar med föredrag på olika platser i Göingebygden
 • ordna utflykter i Göingebygden och/eller till andra platser av genealogiskt och historiskt intresse
 • medverka till och stödja kursverksamhet med genealogisk inriktning
 • hålla kontakt med andra släktforskarföreningar och informera om deras verksamhet
 • ge ut medlemsblad


Fakta


Föreningen är partipolitiskt oberoende och ansluten till Skånes Släktforskar Förbund samt Sveriges Släktforskarförbund                                                                                               _______________________________________________________________________________________
Stadgar

för

GÖINGE SLÄKT-och HEMBYGDSFORSKARFÖRENING


Revidering antagen vid årsmötet

Den 24 februari 1990

Och den 26 januari 1991

§ 17 ändrad på årsmötet 25 februari 2017

och på årsmötet den 24 febr 2018 togs ett andra beslut§ 1. Föreningens namn 

Föreningens namn är Göinge Släkt- och Hembygdsforskarförening (GSHF), nedan kallad föreningen.

Den bildades på Dalby gästis våren 1985.


§ 2. Föreningens ändamål 

Föreningens ändamål är, att främja släkt- och bygdeforskning i Göinge (Västra och Östra Göinge härader),

genom att dels skapa bättre kontakt mellan aktiva forskare och att dels intressera nybörjare.

Föreningen är politiskt oberoende och kan vara ansluten till inom släkt- och bygdeforskning övergripande

organisation såsom Sveriges Släktforskarförbund (genom Skånes Släktforskarförbund (SkSF) och Skånes

Hembygdsförbund.


§ 3. Medlemskap

Föreningen har tre typer av medlemmar: 1) Årsbetalande. 2) Ständiga och 3) Hedersmedlemmar.

1-2: Medlemskap kan erhållas av envar som önskar stödja föreningen i dess syften och som erlägger stad-

gad årsavgift eller beträffande 2) erlägger en avgift en gång för alla uppgående till trettio gånger vid varje

tillfälle gällande årsavgift.

3: Föreningsmötet kan på förslag av styrelsen utse hedersledamöter personer som på ett utomordentligt

sätt främjat föreningens och släkt- och bygdeforskningens intressen.


§ 4. Organisation

Föreningsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

Styrelsen är föreningens beslutande och verkställande organ, underställd Föreningsmötet.

Kommitteer utses av Föreningsmötet eller styrelsen.


§ 5. Föreningsmöte 

Föreningsmöten är 1) ordinarie årsmöte och 2) extra årsmöte. Ordinarie årsmöte hålls årligen senast under

februari månad och vid detta skall ärenden enligt § 7 förekomma. Förslag från enskild medlem angående

fråga som denna önskar få behandlad skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast den första januari. Ex-

tra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner detta påkallat eller framställan därom inkommit från

minst 1/5 del av medlemmarna.


§ 6. Kallelse till årsmöte 

Kallelse till ordinarie och extraårsmöte utfärdas av styrelsen och skall antingen skriftligen utsändas till med-

lemmarna eller annonseras i ortens tidning senast 14 dagar före mötet.


§ 7. Ärenden vid ordinarie årsmöte

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande att leda förhandlingarna.
 2. Val av sekreterare att föra protokoll vid mötet.
 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
 4. Fråga om mötet blivit behörigt utlyst.
 5. Fastställande av dagordningen.
 6. Föredragning av styrelsens verksamhets- och ekonomisk berättelse för föregående verksamhetsår.
 7. Föredragning av revisorernas berättelse och fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.
 8. Val av ordförande för en tid av ett år.
 9. Beslut om antalet övriga ledamöter och suppleanter inom styrelsen och val av dessa. Varje år väljes hälften av styrelseledamöterna och suppleanterna med en mandattid av två år.
 10. Val av två revisorer och en suppleant.
 11. Val av tre ledamöter i valberedningen.
 12. Fastställande av medlemsavgiften för innevarande kalenderår.
 13. Val av ombud till Skånes Släktforskarförbund
 14. Förslag från styrelsen.
 15. Övriga ärenden.


§ 8. Ärenden vid extra årsmöte

Vid extra årsmöte får endast förekomma de ärenden som angivits i kallelsen. I övrigt gäller vad i § 7 är stad-

gat.


§ 9. Omröstning vid årsmötet

Röstberättigade vid årsmöte är vid årsmötet närvarande medlem (enligt § 3). Varje medlem har en röst.

Omröstningen sker öppet utom vid val då sluten omröstning ska ske om så begärs.

Beslut fattas genom enkel majoritet utom när kvalificerad majoritet är föreskriven i stadgarna.

Vid lika röstetal gäller den mening som årsmötets ordförande biträder utom vid val då lotten avgör.


§ 10. Styrelsen

Föreningens verksamhet leds av en på årsmötet vald styrelse som skall bestå av ordförande och ytterligare

fyra eller sex ledamöter samt två suppleanter.

Mandattiden för ordföranden är ett år och för övriga ledamöter två år, hälften av dessa väljs vid varje årsmöte.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen sammanträder på kallelse av ord-

föranden eller när minst tre styrelseledamöter så begär. Kallelse kan vara skriftlig eller muntlig och utgå minst

en vecka före sammanträdet. Vid brådskande ärenden kan dock styrelsen sammankallas med kortare varsel.

Styrelsen är beslutsmässig om minst fyra ledamöter, däribland ordföranden eller vice ordföranden är närvarande. Protokoll skall föras vid varje sammanträde.


§ 11. Omröstning i styrelsen

Varje styrelseledamot äger en röst. Ledamot kan ej vara representerad genom fullmakt. Omröstningen sker

öppet utom vid val då sluten omröstning ska ske om så begärs. Beslut fattas genom enkel majoritet.


§ 12. Kommitteer

Om Föreningsmötet eller styrelsen så finner lämpligt utses kommitteer att handha och förbereda ärenden som

skall framläggas inför årsmöten eller styrelsesammanträden.


§ 13. Revisorer

Revisorer skall vara två ordinarie, varav en sammankallande samt en suppleant. Föreningens räkenskaper ska överlämnas till revisorerna för granskning. Revisorerna ska före årsmötet till styrelsen lämna berättelse över granskningen av föreningens årsförvaltning och ge förslag angående ansvarsfrihet för styrelsen.


§ 14. Valberedning

Val vid årsmötet förbereds aven valberedning. Denna består av tre ledamöter, varav en är sammankallande.


§15.Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår och verksamhetsår sammanfaller med kalenderår.


§ 16. Föreningens firma

Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig.


§ 17. Medlemsavgift

Medlemsavgiftens storlek för verksamhetsåret fastställes av årsmötet och skall inkludera avgift till Skånes Släktforskarförbund (SkSF) och Sveriges Släktforskareförbund. Medlem som ej inbetalt medlemsavgift för kalenderåret senast den 30 april, utgår som medlem i föreningen.


§ 18. Stadgeändring

Andring av , eller tillägg till dessa stadgar skall för att bli gällande beslutas av två på varandra följande årsmö-

ten, varav det ena ordinarie, med minst 14 dagars mellanrum. För sådana beslut fodras minst två tredjedelar

av avgivna röster. Fråga om stadgeändring måste vara meddelad i kallelse för att beslut ska kunna fattas.


§ 19. Föreningens upplösning

För upplösning av föreningen fodras att beslut härom fattas vid två på varandra följande årsmöten, varav det

ena ordinarie, med minst 14 dagars mellanrum. För upplösning av föreningen fodras minst tre fjärdedelar av

avgivna röster. Fråga om föreningens upplösning måste vara meddelad i kallelse för att beslut ska kunna fat-

tas.


§ 20. Föreningens tillgångar

I händelse av föreningens upplösning ska dess samlingar överlämnas till någon sammanslutning med likartade intressen eller till något offentligt bibliotek eller arkiv. Eventuellt befintliga medel disponeras enligt sista årsmötets beslut.Utskriftsbar dokument om stadgar

_______________________________________________________________________________________


Föreningens adress:

Åke Boström

Finja9078

281 93 Finja