Gydhingen
 
Föreningens medlemsblad, Gydhingen, är ett språkrör och en informationskälla där alla medlemmar i föreningen har tillfälle att berätta om sådant som kan vara av intresse, till nytta och glädje för föreningsmedlemmarna. Medlemsbladet innehåller i första hand artiklar som behandlar alla tänkbara ämnen och händelser med anknytning till Göingebygden. Du som har något att berätta, från din forskning eller barndomsupplevelser från din hembygd egna eller som mor - eller farföräldrar berättat.


Gydhingen utkommer under juni och december månad som 16-sidiga tidningar.

Därutöver kommer två informationsblad att sändas under vintern och sensommaren.Enligt styrelsebeslut kommer informationsbladen att skickas i digital form till de medlemmar som har meddelat sin e-postadress, övriga får bladen via posten.  

Till alla huvudmedlemmar sändes tidningen Gydhingen med vanlig post.


Material för publicering i Gydhingen

Du kan skicka material med  mail till någon styrelsemedlem (mailadress finns under styrelsen) eller med brev till föreningens

adress. Materialet  kan vara bilder, texter, antavlor, efterlysningar, ja vad som helst med anknytning till släkt- eller hembygdsforskning

i Göinge. Det behöver inte vara färdiga artiklar, även om sådana också är mycket önskvärda.

Du får all hjälp, råd och tips som du eventuellt behöver. Har du någon trevlig bild som kan pryda

framsidan på vår tidning så hör gärna av dig. Du kan även ringa någon av styrelsemedlemmarna tel.nr. finns under styrelsen.


Innehållet blir det som vi medlemmar hjälps åt att bidraga med.


SKULLE INSKICKAT MATERIAL studsa tillbaka.

Skicka till någon annan i styrelsen."Frygiens åkrar odlas av Ostrogher och bland dem Gothunner" skriver Pehr Lovén i sin avhandling om Göinge och fortsätter "Vårt Gothungia är en del av Skåne längst i norr, som omfattar de båda trakterna som kallas Östra och Vestra Göinge. I gamla urkunder skrives; Gydinge". Under våren 1990 fördes en diskussion om tidningen namn. Förutom Pehr Lovéns avhandling kan man hänvisa till "Skånga orter och ord" av Bengt Palm, där han anför följande: " ... och Göingehärader har föreståtts av en man vid namn Gudhir. De som bodde i det området kallades gudhingar, senare gydhingar och till slut göingar och ur den inbyggarbeteckningen uppstod sedan häradsnamnet (-namnen)".

Med detta har vi också upprinnelsen till namnet på föreningens medlemstidning "Gydhingen".Artiklar i tidigare nummer